NIP 6292220638

Polityka prywatności

+48 512 703 971

biuro@bhp-marta-bieganska.pl

Regulamin

+48 512 703 971


Wypadek przy pracy

20 sierpnia 2023

Wypadek przy pracy

 

Wypadek przy pracy jest niepożądanym zdarzeniem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pracowników jak i pracodawców. Zgodnie z definicją zawartą

w przepisach Wypadek jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą, powodujące uraz lub śmierć. W przypadku zdarzenia spełniającego cztery powyższe przesłanki, pracodawca ma obowiązek dokonać szeregu procedur z tym związanych.

 

Obowiązki pracodawcy

 

Pracodawca w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy ma obligatoryjne obowiązki do spełnienia. Po zaistnieniu wypadku, musi on podjąć odpowiednie kroki, takie jak usunięcie zagrożenia, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz niezwłoczne zawiadomienie odpowiednich organów, w tym okręgowego inspektora pracy i prokuratora w zależności od ciężkości wypadku.

Jego działania powinny mieć na celu nie tylko zminimalizowanie ryzyka dla pracowników, ale również zapewnienie właściwej dokumentacji.  Pracodawca, który nie dopełni tego zadania lub zatai informację o wypadku przy pracy albo przedstawi niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty naraża się na karę grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Zespół powypadkowy

 

Kolejnym a zarazem kluczowym etapem jest powołanie zespołu powypadkowego. W jego skład wchodzą przedstawiciele służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. Natomiast u pracodawcy, który jest zwolniony z utworzenia służby BHP, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik wykonujący zadania tej służby przy innej pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy. Do zadań zespołu należy dokładne zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu powypadkowego. Termin sporządzenia protokołu, to nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o wypadku. Chociaż w przypadku uzasadnionych przeszkód, ten okres może być wydłużony.

 

Dokumentacja i rejestry

 

Dokumentacja wypadku przy pracy jest niezbędnym elementem. Protokół powypadkowy zawiera szczegółowe ustalenia oraz wnioski zespołu powypadkowego. Na bazie tego protokołu pracodawca uzupełnia dane w prowadzonym rejestrze wypadków przy pracy. Odnotowanie wypadku w tym rejestrze jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy, ale też ważnym dokumentem niezbędnym do analizy i monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w firmie. Dokumentację z wypadku przy pracy należy przechowywać przez okres 10 lat.

 

Wypadki przy innych formach zatrudnienia

 

Wypadki przy pracy nie ograniczają się jedynie do osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Przepisy włączają wykonywanie prac na podstawie różnych umów, takich jak umowy agencyjne, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Przypadek z udziałem tych osób można uznać za wypadek przy pracy, gdy zostaną spełnione elementy definicji wypadku przy pracy pod warunkiem, że zdarzenie wystąpiło w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania umowy. Ten rodzaj wypadku należy udokumentować w karcie wypadku, którą opracowuje podmiot, dla którego świadczył prace poszkodowany.

 

Podsumowanie

 

Wypadki przy pracy są zjawiskiem nieuniknionym, ale działania pracodawców w momencie ich zaistnienia oraz właściwe procedury mogą znacząco ograniczyć bądź minimalizować ich negatywne skutki. Właściwa reakcja na wypadek, powołanie zespołu powypadkowego oraz prowadzenie dokładnej dokumentacji to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i spełnienia wymogów prawa. Pracodawcy, którzy uchylają się przed tymi obowiązkami muszą liczyć się z konsekwencjami.

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy to nie tylko wypełnienie wymogów przepisów prawa, ale także moralne zobowiązanie do troski o pracowników. Reakcja pracodawcy po wypadku wpływa na wizerunek firmy, relacje z pracownikami oraz skuteczność działań mających na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.