NIP 6292220638

Polityka prywatności

+48 512 703 971

biuro@bhp-marta-bieganska.pl

Regulamin

+48 512 703 971


Szkolenia BHP pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych

14 sierpnia 2023

Szkolenia BHP na Stanowiskach Robotniczych

 

REGULACJE PRAWNE

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników przez organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP.

 

Kwestie szkoleń zostały unormowane rozporządzeniem, które określa szczegółowe zasady, zakres oraz wymagania dotyczące treści i realizacji programu tych szkoleń oraz sposób ich dokumentowania jak również przypadki, kiedy pracodawcy lub pracownicy są zwolnieni z określonych rodzajów szkoleń.

 

Zatem organizacja szkoleń BHP jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego szkolenia w dziedzinie BHP. Nie ma tu znaczenia branża ani stanowisko. Pracownik ma obowiązek poddawanie się tym szkoleniom. Nie może odmówić udziału w nich.

 

Szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy, a ich koszt w pełni ponosi pracodawca. Szkolenia BHP są kluczowym narzędziem do organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, szczególnie jeżeli mowa o stanowiskach robotniczych.

 

SZKOLENIA BHP

 

Szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Pierwsze odbywają się w pierwszym dniu pracy/ przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

 

Szkolenia wstępne obejmują dwie kluczowe kategorie: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu przekazanie pracownikowi podstawowej wiedzy na temat przepisów BHP zawartych w przepisach prawa pracy oraz dokumentacji wewnątrzzakładowej- przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danej firmie, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Stanowi on wprowadzenie do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w firmie.

 

Natomiast instruktaż stanowiskowy jest bardziej wyspecjalizowany i skupiony na konkretnych zagrożeniach związanych z danym stanowiskiem pracy. Podczas jego trwania pracownik poznaje czynniki środowiska pracy występujące na stanowiskach pracy, zostaje zapoznany z ryzykiem zawodowym jakie ponosi w związku z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na swoim stanowisku pracy.

 

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy winien przejść instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Jeżeli w trakcie zatrudnienia na stanowisku pracy wdrożone zostaną nowe procesy technologiczne czy wprowadzone zostaną do stosowania substancje o działaniu szkodliwym albo niebezpiecznym dla zdrowia, nowe maszyny, urządzenia. Jednym słowem zmieni się organizacja procesu pracy pracownik zatrudniony na takim stanowisku odbywa ponownie instruktaż stanowiskowy. Temat i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być dostosowany do rodzaju i zakresu zmian wprowadzanych na stanowisku pracy.

 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia okresowych szkoleń BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Pierwsze szkolenie okresowe organizowane jest w ciągu roku od zatrudnienia pracownika. Kolejne szkolenia okresowe są organizowane co najmniej raz na trzy lata. Warto jednak zauważyć, że istnieją wyjątki od tej reguły. Pracownicy zatrudnieni przy pracach niebezpiecznych powinni być poddawani szkoleniom co najmniej raz w roku, aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

STANOWISKA ROBOTNICZE

 

Przepisy BHP nie zawierają wykazu konkretnych stanowisk robotniczych. To pracodawca, na podstawie wiedzy o zakresie czynności na danym stanowisku, decyduje, które stanowiska należy zaliczyć do kategorii robotniczych. To ważne, aby pracodawca był odpowiedzialny za właściwą ocenę ryzyka i przeprowadzenie odpowiednich szkoleń BHP.

 

ROLA SZKOLEŃ BHP

 

Wprowadzanie odpowiednich i skutecznych szkoleń BHP na stanowiskach robotniczych stanowi klucz do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Poprzez instruktaż ogólny i stanowiskowy oraz regularne szkolenia okresowe, pracownicy mogą zyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizowania ryzyka i przyczyniania się do bezpiecznego funkcjonowania firmy.

 

Warto podkreślić, że dostosowanie procedur szkoleniowych do specyficznych wymagań i ryzyka na danym stanowisku jest kluczowe dla skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie.